PRÁVNÍ DOLOŽKA
Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena.

Zásady uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Vydavatelství Mgr. Petr Kocián, Revoluční 14, 741 01 Nový Jičín, IČO: 69226954, místo podnikání Nerudova 262/5, 741 01 Nový Jičín (dále jen "vydavatelství") připravuje tyto své stránky, aby informovalo o svých aktivitách a produktech. Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím Zásadám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Zásady.

Zásady užívání webové stránky (v tomto textu "Zásady")

1. Tyto Zásady platí pro užívání webové stránky vydavatelství na doméně http://www.educi.cz.

2. Všechny materiály, které jsou na této stránce jsou chráněny autorským právem. Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení vydavatelství.

3. Vydavatelství vyvíjí úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však vydavatelství neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ VYOBRAZENÍ PUBLIKOVANÉ NA TÉTO STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. STRÁNKA JE VYDAVATELSTVÍM PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNA A MĚNĚNA PODLE AKTUÁLNÍ POTŘEBY. Vydavatelství nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

4. Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí. Vydavatelství nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Všechny informace na těchto stránkách jsou poskytovány vydavatelstvím aktuálně. Vydavatelství nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, nahrávek a podobných materiálů z této stránky..

5. Obrázky, eučebnice, náhledy stran z učebnic a jiný obrazový nebo audio materiál zobrazený na této stránce jsou majetkem vydavatelství nebo jiných osob a vztahují se na ně autorská práva. Vy ani nikdo jiný není oprávněn zejména tyto obrázky užívat, kopírovat, měnit, upravovat, dále užívat, dále umisťovat.

6. Vydavatelství nezkoumá podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí.

7. Vydavatelství neshromažďuje žádné Vaše osobní informace při užívání této webové stránky. V případě, že nám zašlete e-mail nebo vyplníte elektronickou objednávku, jsou informace, které takto vydavatelství obdrží použity pouze k vnitřní potřebě vydavatelství a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám.

8. Vydavatelství může kdykoli upravit tyto Zásady změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad.

Poslední změny provedeny dne: 1.1.2008

Vydavatelství EDUCI      (c) 2003 Petr Kocián     Všechna práva vyhrazena.     Právní doložka