Objednávka

Objednejte si tituly elektronickou objednávkou a získejte slevu 7% * z prodejní ceny objednaných titulů. Balné a poštovné je hrazeno vydavatelstvím.

Celý proces vyplnění elektronické objednávky je jednoduchý a má mnoho výhod:

 • zaručí nám, že budeme přesně vědět, co jste si objednali
 • obratem obdržíte potvrzení Vaší objednávky
 • získáte 7% slevu
 • Vaše objednávka bude vyřízena přednostně

Elektronickou objednávku vyřídíte pomocí e-mailu.

*Tato nabídka platí pouze pro školská zařízení se sídlem a místem doručení zásilky na území ČR.


Objednávky soukromých osob se po špatných zkušenostech se zasíláním na dobírku nevyřizují.


Objednávka titulů vydavatelství se řídí těmito podmínkami:

Tituly vydavatelství je možné objednávat pouze těmito způsoby:

 • elektronicky (mailem)
 • písemně

Objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • název nebo obchodní firma kupujícího,
 • sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
 • určení konečného příjemce, je-li odlišný od kupujícího,
 • IČO a DIČ kupujícího,
 • přesné určení zboží (ISBN) a jeho množství,
 • způsob dodání zboží podle §26 VOP,
 • způsob platby zboží podle §18 odst.1 VOP,
 • podpis a razítko kupujícího,
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu, osvědčení o registraci DPH, v případě, že tyto náležitosti nebyly již prodávajícímu předány dříve,
 • uznání kupujícího podle §12 odst. 3 VOP

Uznání kupujícího podle §12 odst. 3 VOP:

„Kupující uznává, že součástí kupní smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Vydavatelství Mgr. Petr Kocián. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.“

Důsledky nedodržení podstatných náležitostí v objednávce:

Prodávající odmítne objednávku, která neobsahuje všechny podstatné náležitosti nebo upozorní kupujícího na nedostatky v objednávce a určí mu lhůtu k doplnění objednávky. Jestliže kupující ani ve stanovené lhůtě k doplnění objednávky nedoručí prodávajícímu objednávku se všemi podstatnými náležitostmi, hledí se na takovou objednávku jako na zaniklou.

Dodání zboží:

Objednané zboží je dodáno ve lhůtě stanovené prodávajícím, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k přijetí objednávky prodávajícím.
Lhůta dodání uvedená v §24 odst. 1 VOP neplatí u zboží, které není skladem. Prodávající takové zboží dodá kupujícímu ihned po přijetí na sklad. To neplatí u vyprodaného zboží, u kterého nedochází k dotisku.
Kupující má právo si v objednávce vymínit nedodání zboží, které není skladem. V takovém případě, platí objednávka pouze pro zboží, které je skladem a na zbylou část objednávky zboží, které není skladem se hledí jako na zrušenou.

Splatnost kupní ceny:

Kupní cena je splatná v den určený na faktuře. Není-li den splatnosti takto určen je kupní cena splatná 14. dnem ode dne dodání zboží.
V případě nedodržení splatnosti kupní ceny bude prodávajícím uplatněna smluvní pokuta, která činí 1% (jedno procento) z kupní ceny uvedené na faktuře za každý den v prodlení.
Jestliže distributor hradil opakovaně faktury po datu splatnosti, prodávající přistoupí k zařazení takového distributora do nižší rabatové skupiny a ke změně platebních podmínek.